Programa: Cursos d'Italià nivel A1/A2 - Semipresencials exprès - EIM

El curs va dirigit a estudiants que vulguin assolir el nivell A2 en un aprenentatge intensiu dels nivells A1 i A2.

Hores de classe: 100h combinant el treball online en una plataforma d'aprenentatge, que correspon a 50 hores, i les classes presencials (50h) .

Crèdits: 6 crèdits ECTS

DESCRIPCIÓ DEL CURS

En aquest curs els estudiants que el superin assoliran el nivell A2 segons el Marc Europeu. Els cursos semipresencials exprés permeten adquirir els aspectes bàsics i culturals de l'idioma en poc temps (50 + 50 hores). Mitjançant la simulació de les múltiples situacions de la vida quotidiana es crea un ambient d'immersió en l'idioma posant èmfasis en la pràctica oral a partir de les estructures i del lèxic indispensables en cada context d'ús de l'idioma. Gramàtica i lèxic s'aniran assimilant progressivament i de forma natural amb la participació en les diferents activitats proposades durant les classes i les tasques que es realitzin.

En el nivell A1 s'aprèn a presentar-se, a parlar del que ens agrada, de la família i dels amics, dels hàbits, de la feina i del temps lliure, s'aprèn a interactuar, preguntar, contestar, expressar acord o diferencies, a llegir textos de la vida quotidiana, a entendre converses senzilles, presentacions, descripcions de persones i personatges...

En el nivell A2 s'aprèn a parlar de les experiències passades i dels projectes futurs, a moure's en la ciutat, a fer plans amb els amics, a comprar i a organitzar un sopar, a llegir un currículum i un menú, anuncis de lloguer i fulletons turístics...

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)
60 % Examen final

Més informació