Programa: Cursos d'Italià nivell B2 semipresencials - EIM

Curs de nivell intermedi-avançat (B2 del Marc de referència europeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües del Consell d'Europa).

CONTINGUTS TEMÀTICS

S’aprofundiran àrees lexicals específiques (costums, entorn, turisme, mitjans de comunicació, tòpics sobre els italians, gustos i sentiments...).
S’analitzaran i practicaran les peculiaritats estructurals i lexicals de la llengua italiana en els seus diferents registres d'us (considerant també aspectes com la influència dels dialectes en les varietats regionals de l'idioma o les diferències entre llengua parlada i escrita), i en àmbits com el llenguatge burocràtic; el periodístic; el de la publicitat; el text literari i la narració; el llenguatge col·loquial i dels joves.

CONTINGUTS GRAMATICALS

Es tractaran, revisaran i aprofundiran els següents punts:
-ús i concordança dels temps verbals del passat (indicatiu, subjuntiu i condicional)
-consecutio temporum;
-futuro nel passato
-ús del subjuntiu en les diferents construccions subordinades
-periodo ipotetico
-discurs directe i indirecte
-forma impersonal (si-impersonal i verbs impersonals): ús de l'auxiliar, pronoms
-forma passiva (si-passivante)
-preposicions (especialment ús de la preposició da; verbs i adjectius amb preposició)
-modes indefinits: el gerundi, participi i infinitiu
-verbs pronominals
-connectors de la frase i del discurs

AVALUACIÓ

-comprensió auditiva
-comprensió lectora
-competència gramatical
-expressió escrita (300 paraules)
-expressió oral

Més informació