Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al personal acadèmic CLUC - EMI

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

L'examen consta de dues proves:

1. LA PROVA ESCRITA

Aquesta prova consta de dues tasques representatives del món acadèmic. Es demana un mínim de 200 paraules a cada tasca. La prova té una durada de 90 minuts.

2. LA PROVA ORAL

La prova oral, que es realitza de forma individual, consta de 5 parts:
- Preguntes sobre el perfil acadèmic i professional de l'examinat.
- Monòleg sostingut sobre un tema preparat (15 minuts de preparació previs a la prova).
- Interacció amb el tribunal. L'examinand ha de respondre 3 o 4 preguntes sobre el tema exposat en la part 1.
- Monòleg relacionat amb una activitat pròpia d'una classe.
- Tasca de mediació. El candidat ha d'informar sobre una activitat o esdeveniment a partir d'una notícia en català o castellà.

La prova té una durada total aproximada de 30 minuts (15 minuts de preparació i de 15 minuts de prova).

AVALUACIÓ DE L'EXAMEN

PROVA ESCRITA

Dos examinadors avaluen les dues tasques escrites seguint els criteris establerts per a les categories següents: impressió general; organització, coherència i cohesió; i competència lingüística i precisió.

Criteris d'expressió escrita

PROVA ORAL

Dos examinadors avaluen la prova oral. Un examinador avalua seguint els criteris analítics establerts per a les categories següents: fluïdesa; coherència i cohesió i interacció; competència lingüística i precisió; i intel·ligibilitat. L'altre examinador avalua seguint uns criteris holístics.

Criteris analítics per a l'expressió oral
Criteris holístics per a l'expressió oral

CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L'EXAMEN

L'examen se supera si s'obté un mínim del 50% a cada prova i una nota global del 55%.

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA I CRITERIS DE CORRECCIÓ

Tasques d'exemple d'expressió escrita
Tasques d'exemple d'expressió oral

REVISIONS I RECLAMACIONS

L'examinand té dret a la revisió de l'examen. L'objectiu de la revisió és mostrar i explicar a l'examinand el resultat del seu examen d'acord amb els criteris de superació de les proves i els criteris i els procediments de correcció.
Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l'examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria de l'Escola d'Idiomes Moderns, adreçada a la Direcció.

Més informació