Cursos d'Anglès C1.1 per videoconferència

Anglès - nivell C1.1 (videoconferència) (100h)
El curs C1.1 anual per videoconferència va dirigit a estudiants amb un nivell First que vulguin assolir un nivell pre-Advanced. Les 100 hores de classe combinen el treball autònom amb recursos i eines (50h) amb classes per videoconferència (50h) per practicar la part comunicativa, interactuant en temps real amb el professor i els companys.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per començar a comunicar-se fluidament amb parlants nadius i a realitzar discursos llargs i complexos, tenint al seu abast un ampli repertori lèxic.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat del nivell C1.1 d'anglès oficial segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

661,00€

Tarifa reduïda

696,00€

Tarifa general

766,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: E0
Professor/a: Sheridan, Brendan

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació