Cursos d'Anglès C1

Anglès - nivell C1 (100h)
L'objectiu es portar l'estudiant d'un nivell Advanced a un nivell post-Advanced. La gramàtica se centra en la adequada formulació d'una amplia sèrie d'estructures, i a més en un alt grau d'exactitud en l'ús de les estructures complexes. El curs fa ús d'un ampli repertori lèxic, i s'amplia el vocabulari familiar i no familiar sobre temes generals, així com sobre temes més concrets. L'estudiant cada vegada pot entendre i produir més llenguatge abstracte. S'utilitzen aproximadament 7000 elements lèxics. Quan escolti i llegeixi l'estudiant podrà entendre fàcilment el més essencial i els detalls en una amplia sèrie de contextos clars i també complexes, i sovint podrà deduir encertadament el significat de paraules i expressions desconegudes. Podrà també entendre fàcilment els parlants nadius quan parlin amb un llenguatge habitual a velocitat normal, i podrà deduir fàcilment el més essencial i els detalls del llenguatge més complex i de les idees abstractes. L'estudiant podrà comunicar-se espontàniament, amb fluïdesa i gairebé sense esforç, amb discursos llargs i complexos ben estructurats. La pronunciació serà clara i precisa, amb assajos molt encertats d'accentuació i entonació nativa per emfatitzar el significat i l'actitud

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

827,00€

Tarifa reduïda

870,00€

Tarifa general

957,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Birch, Timothy P. Young, Iain
Aula: 206
Grup: C0
Professor/a: Birch, Timothy P. Young, Iain
Aula: 206

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació