Cursos d'Anglès B1 per videoconferència

Anglès - nivell B1 (videoconferència) (100h)
El curs B1 anual per videoconferència va dirigit a estudiants amb un nivell intermedi que vulguin assolir un nivell intermedi-alt. Les 100 hores de classe combinen el treball autònom amb eines i recursos (50h) amb classes per videoconferència (50h) per practicar la part comunicativa, interactuant en temps real amb el professor i els companys.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per produir discursos bàsics, alhora que podrà entendre els parlants nadius que utilitzin un llenguatge senzill.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat del nivell B1 d'anglès oficial segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

661,00€

Tarifa reduïda

696,00€

Tarifa general

766,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Estalvia fins a 600€ sol·licitant beca.


Grup: D0
Professor/a: Fernández Barons, Daniel

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Cada any la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de l'alumnat universitari ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos d'anglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2.

Si ets estudiant universitari, ja sigui de la Universitat de Barcelona o de qualsevol universitat catalana, consulta la informació sobre ajuts i beques.
Fitxa tècnica

Més informació