Cursos d'Anglès B2.1 - Primera part

Anglès - nivell B2.1 (primera part) (50h)
La primera part són les primeres 50 hores d'un curs de 100 hores que implica una avaluació per a superar el curs però no acredita el nivell B2.1. L'objectiu es portar l'estudiant d'un nivell intermedi alt a un nivell pre-First. La gramàtica se centra en expressar-se correctament mitjançant estructures que es poden utilitzar en contextos de passat, present i futur, verbs modals i situacions hipotètiques, a més de la introducció d'estructures més complexes. S'inclouen una amplia gamma d'expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar sobre temes quotidians generals, així com altre vocabulari no tan familiar sobre temes més concrets. S'utilitzen aproximadament 4000 elements lèxics. Quan escolta i llegeix l'estudiant pot entendre les paraules clau, el més essencial i els detalls si el context és clar, i pot començar a deduir el significat de paraules i expressions desconegudes a través del context. Entén en general els parlants nadius quan fan servir un llenguatge bàsic a velocitat normal i pot deduir l'essencial de part del llenguatge més complex. Quant parla l'estudiant pot produir discursos llargs i coherents amb una pronunciació clara i natural, amb assajos d'accentuació i entonació nativa.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

446,00€

Tarifa reduïda

470,00€

Tarifa general

517,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: D0
Professor/a: MC Robbie, Dawn
Aula: S5
Grup: C0
Professor/a: Nicholson, Sarah Jane
Aula: B4
Grup: BA
Professor/a: Fernández Barons, Daniel
Aula: 2.4

Fitxa tècnica

Més informació