Cursos d'Anglès B2.1

Anglès - nivell B2.1 (100h)
L'objectiu es portar l'estudiant d'un nivell intermedi alt a un nivell pre-First. La gramàtica se centra en expressar-se correctament mitjançant estructures que es poden utilitzar en contextos de passat, present i futur, verbs modals i situacions hipotètiques, a més de la introducció d'estructures més complexes. S'inclouen una amplia gamma d'expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar sobre temes quotidians generals, així com altre vocabulari no tan familiar sobre temes més concrets. S'utilitzen aproximadament 4000 elements lèxics. Quan escolta i llegeix l'estudiant pot entendre les paraules clau, el més essencial i els detalls si el context és clar, i pot començar a deduir el significat de paraules i expressions desconegudes a través del context. Entén en general els parlants nadius quan fan servir un llenguatge bàsic a velocitat normal i pot deduir l'essencial de part del llenguatge més complex. Quant parla l'estudiant pot produir discursos llargs i coherents amb una pronunciació clara i natural, amb assajos d'accentuació i entonació nativa.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

827,00€

Tarifa reduïda

870,00€

Tarifa general

957,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Estalvia fins a 600€ sol·licitant beca.


Grup: D0
Professor/a: MC Robbie, Dawn
Aula: S5
Grup: C0
Professor/a: Nicholson, Sarah Jane
Aula: B4
Grup: BA
Professor/a: Fernández Barons, Daniel
Aula: 2.4

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Cada any la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de l'alumnat universitari ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos d'anglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2.

Si ets estudiant universitari, ja sigui de la Universitat de Barcelona o de qualsevol universitat catalana, consulta la informació sobre ajuts i beques.
Fitxa tècnica

Més informació