Cursos d'Anglès B2

Anglès - nivell B2 (100h)
L'objectiu es portar l'estudiant d'un nivell de First a un nivell pre-avançat. La gramàtica se centra en la correcta utilització d'una sèrie d'estructures que s'utilitzen en contextos de passat, present i futur, a més de l'ús correcte dels verbs modals en contexts de present i passat, i en l'habilitat de comunicar-se en situacions hipotètiques i d'assajar estructures complexes amb un grau de control relativament alt. El vocabulari incorpora una amplia gamma d'expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar i no familiar sobre temes quotidians generals, així com sobre temes més concrets. S'utilitzen aproximadament 5000 elements lèxics. Quan escolta i llegeix l'estudiant pot entendre fàcilment les paraules clau, el més essencial i els detalls si el context és clar, i pot començar a deduir el significat de paraules i expressions desconegudes a través del context. Pot entendre o deduir quan els parlants nadius parlen amb un llenguatge habitual a velocitat normal. Quant parla l'estudiant pot produir sense problema discursos llargs amb una sèrie de mecanismes de cohesió per produir un discurs coherent. La pronunciació és clara i natural, amb assajos d'accentuació i entonació nativa.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

827,00€

Tarifa reduïda

870,00€

Tarifa general

957,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Estalvia fins a 600€ sol·licitant beca.


Grup: A0
Professor/a: Mackay, Jessica
Aula: Sala d'Actes
Grup: C0
Professor/a: Dunan, Judith Anne
Aula: S5
Grup: E0
Professor/a: MC Connell, Lisa Christine
Aula: S1
Grup: D0
Professor/a: Bridges, Paul Simon
Aula: Sala d'Actes
Grup: F0
Professor/a: Nicholson, Sarah Jane
Aula: B1
Grup: BA
Professor/a: Fernández Barons, Daniel
Aula: 1.2

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Cada any la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de l'alumnat universitari ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos d'anglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2.

Si ets estudiant universitari, ja sigui de la Universitat de Barcelona o de qualsevol universitat catalana, consulta la informació sobre ajuts i beques.
Fitxa tècnica

Més informació