Cursos d'Italià nivel A1/A2 - Semipresencials exprès

Italià - nivell A1/A2 (semipresencial exprés) (100h)
El curs A1/A2 anual semipresencial concentra els continguts de dos nivells del Marc Europeu en 100 hores de classe, combinant el treball online (50h) en una plataforma d'aprenentatge amb classes presencials (50h) per practicar la part comunicativa.

En el nivell A1 l'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per llegir textos quotidians i participar en converses senzilles. En el nivell A2 aprendrà a parlar d'experiències passades i projectes futurs, i alhora serà capaç de llegir textos de diferent tipologia.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat del nivell A2 d'italià oficial segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

661,00€

Tarifa reduïda

696,00€

Tarifa general

766,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Estalvia fins a 600€ sol·licitant beca.


Grup: F0
Professor/a: Zannier, Irene
Aula: B6
Grup: A0
Professor/a: Zannier, Irene
Aula: 305

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Cada any la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de l'alumnat universitari ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos d'anglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2.

Si ets estudiant universitari, ja sigui de la Universitat de Barcelona o de qualsevol universitat catalana, consulta la informació sobre ajuts i beques.
Fitxa tècnica

Més informació