Cursos d'Anglès B1 - Primera part

Anglès - nivell B1 (primera part) (50h)
La primera part són les primeres 50 hores d'un curs de 100 hores que implica una avaluació per a superar el curs però no acredita el nivell B1. L'objectiu es portar l'estudiant d'un nivell intermedi a un nivell intermedi alt. La gramàtica se centra en expresar-se correctament mitjançant estructures que es poden utilitzar en contextos de passat, present i futur, a més dels verbs modals. S'inclouen expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar sobre temes quotidians generals, així com sobre alguns temes més concrets. S'utilitzen aproximadament 3000 elements lèxics. Quan escolti i llegeixi l'estudiant podrà entendre les paraules clau, el més essencial i els detalls si el context és clar. Entendrà els parlants nadius quan facin servir un llenguatge bàsic i podrà deduir l'essencial de part del llenguatge més complex. L'estudiant podrà també produir discursos relativament llargs amb pronunciació comprensible i assajos d'entonació nativa.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

446,00€

Tarifa reduïda

470,00€

Tarifa general

517,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Nicholson, Sarah Jane
Aula: B3
Grup: C0
Professor/a: Babic, Jovanka
Aula: B3
Grup: BB
Professor/a: Fernández Barons, Daniel
Aula: 2.1

Fitxa tècnica

Més informació