Cursos d'Anglès B2 - Primera part

Anglès - nivell B2 (primera part) (50h)
La primera part són les primeres 50 hores d'un curs de 100 hores que implica una avaluació per a superar el curs però no acredita el nivell B2. L'objectiu es portar l'estudiant d'un nivell de First a un nivell pre-avançat. La gramàtica se centra en la correcta utilització d'una sèrie d'estructures que s'utilitzen en contextos de passat, present i futur, a més del ús correcte dels verbs modals en contexts de present i passat, i en l'habilitat de comunicar-se en situacions hipotètiques i d'assajar estructures complexes amb un grau de control relativament alt. S'incorporen una amplia gamma d'expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar i no familiar sobre temes quotidians generals, així com sobre temes més concrets. S'utilitzen aproximadament 5000 elements lèxics. Quan l'estudiant escolti i llegeixi podrà entendre fàcilment les paraules clau, el més essencial i els detalls si el context és clar, i podrà començar a deduir el significat de paraules i expressions desconegudes a través del context. Podrà també entendre o deduir quan els parlants nadius parlin amb un llenguatge habitual a velocitat normal. L'estudiant podrà produir sense problema discursos llargs coherents amb una pronunciació clara i natural, amb assajos d'accentuació i entonació nativa.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

446,00€

Tarifa reduïda

470,00€

Tarifa general

517,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Mackay, Jessica
Aula: Sala d'Actes
Grup: C0
Professor/a: Dunan, Judith Anne
Aula: S5
Grup: E0
Professor/a: MC Connell, Lisa Christine
Aula: S1
Grup: D0
Professor/a: Bridges, Paul Simon
Aula: Sala d'Actes
Grup: F0
Professor/a: Nicholson, Sarah Jane
Aula: B1
Grup: BA
Professor/a: Fernández Barons, Daniel
Aula: 1.2

Fitxa tècnica

Més informació